Australia

Pixel perfect design with awesome contents

Explore Now

Pushing Back on education technology

ให้คะแนนสมรรถนะนวัตกรรม


3

3

3

3

3

เลือกความสอดคล้องกับสมรรถนะ

ประเภท :

เหมาะกับระดับชั้น

อนุบาล

ประถมศึกษา (ป.1-3)

ประถมศึกษา (ป.4-6)

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักการและแนวคิดของนวัตกรรม การนำไปใช้ จุดเด่น
การใช้เทคโนโลยีการศึกษา สามารถปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน และครูสามารถคิดค้นวิธีการสอนของตนเองได้ ทำให้นักเรียนมีความสนใจสูง มีการทำงานร่วมกันในห้องเรียนที่ดีขึ้น  ครูสามารถใช้แอพและเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงต่างๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการสอนแบบเดิมๆ เพื่อประหยัดเวลา สามารถใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ให้คะแนน การประเมินออนไลน์ และแผนการสอนที่ใช้ได้จริง สามารถพัฒนาวิธีการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เทคโนโลยีการศึกษาสามารถเชื่อมต่อนักเรียน ในขณะที่ผลักดันการทำงานร่วมกันภายในห้องเรียนและโรงเรียนที่คล้ายกัน หรือแม้แต่สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทั่วโลก สามารถทำงานในโครงการต่างๆ โดยใช้การทำงานร่วมกันกับผู้อื่นในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริง เทคโนโลยีให้โอกาสมากมาย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ที่ดีขึ้น
ข้อควรระวังในการใช้นวัตกรรม ผลที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน แหล่งเรียนรู้/โรงเรียนต้นแบบ
การใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่ถูกต้อง /การส่งเสริมจริยธรรมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนมีความสนใจสูง  นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้        มีการทำงานร่วมกันในห้องเรียนที่ดีขึ้น https://www.educationalinnovation360.com/blogs/pushing-back-on-education-technology-unleash-the-educ...
Pushing Back on School Pushout: Youth at an Alternative School Advocate for Educational Change Through Youth Participatory Action Research

Comment

Comment

นายสมไชย กระต่ายทอง0 2024-04-05 15:39:00
message user image
ผลิตมาให้ติดตามเพิ่มนะครับครู
ตอบกลับ 0 Reply   0  Like 
นายสมไชย กระต่ายทอง 2024-04-05 15:18:36
message user image
????????เยี่ยมเลยครับครู
ตอบกลับ 0 Reply   1  Like 
นายสมไชย กระต่ายทอง2 2024-04-05 15:07:37
message user image
ยอดเยี่ยมครับครู
ตอบกลับ 0 Reply   1  Like 

นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

WE_STRONG สร้างครูดีสู่ห้องเรียน

“WE–STRONG สร้างครูดีสู่ห้องเรียน” จัดทำขึ้นเพื่อสร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทผู้บริหาร ตามปฏิทินการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างห้องเรียนคุณธรรม โดยใช้นวัตกรรม WE–STRONG สร้างครูดีสู่ห้องเรียน เพื่อให้ครูและนักเรียนกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์เพิ่มเติมเป็นของห้องเรียน และ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนให้เพิ่มขึ้น พัฒนาขึ้นเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาครูให้มีความตระหนัก ชักนำคุณธรรมสู่ห้องเรียน เพียรติดตามความดี มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชิดชูนักเรียนดีมีคุณธรรม ผ่านกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม SWOT กำกับด้วยวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ประกอบด้วยการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการดำเนินการให้เหมาะสม โดยมีผู้บริหาร ครูและนักเรียน ผู้ปกครอง และศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นบุคลากรสำคัญในการดำเนินงานพัฒนารูปแบบนวัตกรรม

Adaptive Learning Algorithms การเรียนรู้ที่เหมาะสม

Adaptive learning เป็นการเรียนรู้ที่ปรับวิธีการให้ตรงกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน บนความเชื่อเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference) การสอนที่ปรับให้เข้ากับผู้เรียนทำให้เกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็ว เหมาะสมกับบุคคลเช่น กิจกรรมการเรียนด้วยภาพ เสียง สื่อสำหรับผู้เรียน เสริมกระบวนการเรียน การเรียนรู้แบบ Adaptive Learning ได้ถูกปรับเปลี่ยนวิธีการ และได้รับพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อเข้ามามีส่วนร่วม การใช้เทคโนโลยี เทคนิคการ เรียนการสอนแบบใหม่ ๆ หรือแม้แต่แนวคิดการทำงานในองค์กรก็สามารถถูกนำมาเป็นรูปแบบ การเรียนรู้ได้

Pushing Back on education technology

Pushing Back on Education Technology คือ การนำเทคโนโลยีมาผลักดันให้เกิดการปรับปรุงระบบการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เป็นโอกาสใหม่สำหรับทั้งนักเรียนและครูในการทำให้การเรียนรู้และการสอนมีประสิทธิภาพ การนำเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ เพื่อให้ได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้