Australia

Pixel perfect design with awesome contents

Explore Now

การนำเสนอโครงงานสะเต็มของนักเรียนระดับ ม.ต้นให้คะแนนสมรรถนะนวัตกรรม


3

3

3

3

3

เลือกความสอดคล้องกับสมรรถนะ

ประเภท : ยังไม่ระบุ

เหมาะกับระดับชั้น

อนุบาล

ประถมศึกษา (ป.1-3)

ประถมศึกษา (ป.4-6)

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักการและแนวคิดของนวัตกรรม การนำไปใช้ จุดเด่น
การพัฒนาการรวบรวมข้อมูลและการสื่อสารของนักเรียนมีความสำคัญมากต่อการเป็นพลเมืองโลกในสังคมปัจจุบัน ดังนั้น เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้หรือสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองและกระบวนการกลุ่มแล้วนักเรียน สิ่งสำคัญ คือ การถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้กับผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายและส่งประโยชน์จาการเรียนรู้ที่ค้นพบไปยังผู้อื่น การนำเสนอผลงาน ของนักเรียนจึงมีความสำคัญ นำมาพัฒนานักเรียนทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสื่อสาร การฝึกการจัดการข้อมูลและนำเสนอข้อมูลของนักเเรียน
ข้อควรระวังในการใช้นวัตกรรม ผลที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน แหล่งเรียนรู้/โรงเรียนต้นแบบ
- นักเรียนสามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ถูกจริยธรรมและสื่อสารได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ สุราษฎร์พิทยา ๒

Comment

Comment

นายสมไชย กระต่ายทอง0 2024-04-05 15:46:46
message user image
ผลิตมาให้ติดตามเพิ่มนะครับครู
ตอบกลับ 0 Reply   0  Like 
นายสมไชย กระต่ายทอง 2024-04-05 15:02:07
message user image
ยอดเยี่ยมครับครู
ตอบกลับ 0 Reply   0  Like 

นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

BRAIN-BASED LEARNING

การนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวสมองมาใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สูงสุด

BLOOM S TAXONOMY

การเรียนรู้ที่ต้องอาศัยพฤติกรรมการเรียนรู้และจิตวิทยาพื้นฐาน การจำแนกการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย โดยในแต่ละด้านจะมีการจำแนกระดับความสามารถจากต่ำสุดไปถึงสูงสุด

DIGITAL CITIZENSHIP

แนวคิดแนวปฏิบัติที่ให้พลเมืองได้เรียนรู้และมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด มีการบริหารจัดการ กำกับตนเองได้ รวมถึงรู้เท่าทันและสามารถปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล