การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)ให้คะแนนสมรรถนะนวัตกรรม


3

3

3

3

3

เลือกความสอดคล้องกับสมรรถนะ

ประเภท : ยังไม่ระบุ

เหมาะกับระดับชั้น

อนุบาล

ประถมศึกษา (ป.1-3)

ประถมศึกษา (ป.4-6)

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักการและแนวคิดของนวัตกรรม การนำไปใช้ จุดเด่น
เป็นวิธีการที่ผู้เรียนต้องคิดผ่านสิ่งที่พูด ทำ คิด และรู้สึกเพื่อให้เข้าใจปัญหาจากมุมมองต่างๆ ที่เราจะแก้ปัญหาให้ซึ่งการคิดอย่างเข้าใจอาจสามารถทำได้ผ่านทางการสังเกตการสอบถาม หรือการมีประสบการณ์ร่วม เป็นต้น กระบวนการคิดเชิงออกแบบจะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความเข้าอกเข้าใจในตัวเองมากขึ้น เพื่อให้เข้าใจและพัฒนานวัตกรรมได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ
ข้อควรระวังในการใช้นวัตกรรม ผลที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน แหล่งเรียนรู้/โรงเรียนต้นแบบ
ผู้เรียนมีความมั่นใจในการนำเสนอและค้นคว้าสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์  สพม.แพร่

Comment

Comment

นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

BRAIN-BASED LEARNING

การนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวสมองมาใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สูงสุด

BLOOM S TAXONOMY

การเรียนรู้ที่ต้องอาศัยพฤติกรรมการเรียนรู้และจิตวิทยาพื้นฐาน การจำแนกการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย โดยในแต่ละด้านจะมีการจำแนกระดับความสามารถจากต่ำสุดไปถึงสูงสุด

DIGITAL CITIZENSHIP

แนวคิดแนวปฏิบัติที่ให้พลเมืองได้เรียนรู้และมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด มีการบริหารจัดการ กำกับตนเองได้ รวมถึงรู้เท่าทันและสามารถปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล