Australia

Pixel perfect design with awesome contents

Explore Now

เพิ่มพลังงาน….สร้างแรงบันดาล(ฮีล)ใจ ครู TLD Showcase

ให้คะแนนสมรรถนะนวัตกรรม


3

3

3

3

3

เลือกความสอดคล้องกับสมรรถนะ

ประเภท : ยังไม่ระบุ

เหมาะกับระดับชั้น

อนุบาล

ประถมศึกษา (ป.1-3)

ประถมศึกษา (ป.4-6)

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักการและแนวคิดของนวัตกรรม การนำไปใช้ จุดเด่น
โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธุ์ชาวเขาเผ่าม้ง และนักเรียนท้องถิ่นในหลากหลายหมู่บ้านซึ่งมีระยะทางห่างไกล ภูเขาสลับคดเคี้ยว มีข้าราชการครูทั้งหมด 16 คน ครูแต่ท่านละจะมีภาระงานสอนที่มาก ภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากภาระงานสอน และ ครูกัมพล จันทร์กระจ่าง ซึ่งเป็นครูประจำการซึ่งสอนทั้งหมด 24 คาบ สอนรายวิชาสังคมศึกษา ม.1 ม.2 ม.3 สอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ม.1 ม.2 ม.3 สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ ม.1 ม.2 ม.3 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างท้าทาย ทั้งงานสอน และ งานเสริม ในการจัดการเรียนการสอนที่มีความท้าทายยังมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา ในการเรียนการสอน ภาระงานที่นอกเหนือจากงานสอน ตลอดจนการเรียนการสอนที่มีสื่อการสอนค่อนข้างจำกัด สภาพอากาศ สภาพภูมิประเทศ ซึ่งทำให้เข้าถึงทรัพยากรได้อย่างจำกัด ครู จึงมีหน้าที่เอื้ออำนวยความรู้ จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เหมาะแก่การเรียนรู้ ซึ่งการจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่นั้นต้องอาศัยความพร้อมของนักเรียน ทางด้านร่างกาย จิตใจ รวมถึงเราจะทำอย่างไร ให้นักเรียนเกิดความสุข ได้ทั้งเรียนและเล่น พร้อมทั้งสร้างความเสมอภาค สร้างความเข้าใจ ในความแตกต่างระหว่างนักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง และนักเรียนท้องถิ่น อยากให้นักเรียนเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล อยากให้นักเรียนมีความสุข มีความสร้างสรรค์ และจินตนาการ ในการเรียนการสอน อยากให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในบ้านเกิดและกลับมาพัฒนาบ้านเกิดตัวเอง การใช้กิจกรรมฐานใจ เพื่อเป็นการการละลายพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้พูดคุยกับเพื่อนในห้องเรียนได้มากขึ้น นอกเหนือจากเพื่อนสนิทของตนรวมถึงครูก็จะสามารถเข้าใจนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น การเปิดโอกาสให้นักเรียมีอิสระทางความคิดสามารถถาม และ ค้นหาคำตอบร่วมกัน ร่วมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในห้องเรียน การจัดการเรียนการสอนที่ใช้เกม กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมบทบาทสมมติ หรือ การสร้างสรรค์จินตนาการให้จากภาพสู่เรื่องราว Storyboard เพื่อเป็นการดึงศักยภาพให้นักเรียนสามารถพัฒนาการได้ตามช่วงวัย
ข้อควรระวังในการใช้นวัตกรรม ผลที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน แหล่งเรียนรู้/โรงเรียนต้นแบบ
เราไม่ควรปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเสียประโยชน์โดยที่ไม่รู้ค่า เสมือนคำถามของนักเรียนเมื่อนักเรียนเกิดการอยากรู้ อยากจะถามในเนื้อหา นั้นแปลว่านักเรียนเกิดความสนใจ เราซึ่งเป็นครูต้องเอื้ออำนวยสะดวก ให้คำถามนั้นเป็นคำถามแห่งการเรียนรู้ ด้วยการนำคำถามที่นักเรียนสนใจ นำมาถามในห้องเรียน โดยครูจะให้เพื่อนๆ ช่วยกันตอบคำถามนั้นๆ ซึ่งครูจะเป็นผู้สร้างบรรยากาศให้เหมาะแก่การเรียนรู้ อิสระ เหมาะแก่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในห้องเรียน ทั้งนี้ครูจะช่วยสรุปคำตอบไปพร้อมๆ กัน กำไรชีวิตที่ได้สอนนักเรียนบนพื้นที่สูง ได้สอนนักเรียนพื้นถิ่นและนักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล โอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นักเรียนและเราต่างเป็นบทเรียนและเป็นคุณค่าให้กันและกัน นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น นักเรียนมีรอยยิ้ม มีความสุข เข้าใจความแตกต่างระหว่างเพื่อน และครอบครัวมากขึ้น นักเรียนอยากมาโรงเรียน อยากเรียนรู้และ นักเรียนมีความฝัน มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์พร้อมที่จะเรียนรู้มากขึ้น โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น

Comment

Comment

นายสมไชย กระต่ายทอง0 2024-04-05 15:37:35
message user image
ผลิตมาให้ติดตามเพิ่มนะครับครู
ตอบกลับ 0 Reply   0  Like 
นายสมไชย กระต่ายทอง 2024-04-05 14:57:34
message user image
แรงบันดาล(ฮีล)ใจ ครูครับ
ตอบกลับ 0 Reply   0  Like 

นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ใกล้ตัว

กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยแหล่งเรียนรู้บูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

การจัดการเรียนการสอนเรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา บุคคลตัวอย่าง โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและกิจกรรม Active learning

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนา หรือ สาระพระพุทธศาสนาที่มีเนื้อหาจำนวนมากทำให้ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนการสอน ครูผู้สอนจึงอยากนำเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้พุทธสาวก พุทธสาวิกา และบุคคลตัวอย่างมาจัดเป็นกิจกรรม AL ,เกม , รวมถึงปัญหาเป็นฐาน

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนา ม.1 เรื่อง ชาดก โดยการใช้Story Board และ กิจกรรม AL

กิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึกให้นักเรียนสามารถเรียบเรียงเรื่องราว และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ นำมาสู่การใช้จินตนาการผ่าน เรื่องเล่า Story Board ในเรื่องราวชาดก