Australia

Pixel perfect design with awesome contents

Explore Now

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบ (Prototype)


เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบ (Prototype) นวัตกรรมนิเวศการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนแห่งความสุขประสิทธิภาพสูง พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับพื้นที่ทั้งระบบ ภายใต้จุดเน้นเชิงนโยบายของ สพฐ. รวมถึงเน้นย้ำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เพื่อนำไปขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายให้ประสบผลสำเร็จ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และคณะทำงานบุคลากรของ สพฐ. ทั้งหมด 55 คน ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพมหานคร
.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สู่ทักษะจำเป็นแห่งอนาคตของผู้เรียน มุ่งพัฒนากลไกเชิงระบบที่เสริมสร้างให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษา สามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และเป็นนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Designer) เพื่อสร้างห้องเรียนประสิทธิภาพสูง (High Functioning Classroom) และการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning) ที่ส่งเสริมศักยภาพและสมรรถนะผู้เรียนได้ตามความต้องการ ความถนัด และความสนใจ สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ เหมาะสมกับสภาพบริบทสถานศึกษา เพื่อพัฒนานวัตกรรมและขับเคลื่อนจุดเน้นการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพ ทันสมัย และหลากหลายได้อย่างเป็นระบบ เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่าได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบ (Prototype) นวัตกรรมนิเวศการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนแห่งความสุขประสิทธิภาพสูง ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 3 – 6 เมษายน 2567

รูปภาพ