Australia

Pixel perfect design with awesome contents

Explore Now

แพลตฟอร์มออนไลน์ Learning Community

ขอเชิญชวนคุณครูทุกคน ผู้มีใจรักการพัฒนา ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่วงการการศึกษาของไทย ด้วยการมีส่วนร่วมพัฒนาบนฐานชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้ Learning Community 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 
https://inno.obec.go.th/plc/

รูปภาพ