Australia

Pixel perfect design with awesome contents

Explore Now

ทีม “AL Hero” เข้าร่วมการแข่งขัน MOE Mini Hackathon 2022

การแข่งขัน MOE Mini Hackathon 2022 การหานวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนนำทัพทีม AL Hero เข้าร่วมการแข่งขัน MOE Mini Hackathon 2022 เพื่อเฟ้นหา สร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ หรือ Learning Loss ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2565
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเรียกได้ว่าเป็นการจัดแข่งขันในรูปแบบใหม่ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่งในวันแรกของการแข่งขัน MOE Mini Hackathon 2022ได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งได้กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของการจัดแข่งขันครั้งนี้ว่า“นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยนักเรียนที่เกิดปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้หรือ Learning Lossจากการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จึงมีนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จับมือกับเครือข่ายครูรุ่นใหม่
และภาคเอกชนที่ให้ความ สำคัญเรื่องการศึกษา รวมถึงสตาร์ทอัพด้านการศึกษา (EdTech)
เพื่อเฟ้นหาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ หรือ Learning Loss
ที่สามารถนำไปขยายผลการทำงานร่วมกันในอนาคต”
โดยการใช้วิธีการ Hackathon ที่เป็นการสร้างนวัตกรรมแบบเร่งด่วน
ที่จะทำให้ได้คำตอบของปัญหาอย่างรวดเร็ว
นั่นคือ วิธีการแก้ปัญหาและการนำวิธีการแก้ปัญหาไปขยายผลสู่ความสำเร็จต่อไป

รูปภาพ