Australia

Pixel perfect design with awesome contents

Explore Now

ความท้าทายในการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ

ให้คะแนนสมรรถนะนวัตกรรม


3

3

3

3

3

เลือกความสอดคล้องกับสมรรถนะ

ประเภท : ยังไม่ระบุ

เหมาะกับระดับชั้น

อนุบาล

ประถมศึกษา (ป.1-3)

ประถมศึกษา (ป.4-6)

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักการและแนวคิดของนวัตกรรม การนำไปใช้ จุดเด่น
นำเสนอแนวคิดเกี่ยสกับการสอน เพื่อเป็นในแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ข้อควรระวังในการใช้นวัตกรรม ผลที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน แหล่งเรียนรู้/โรงเรียนต้นแบบ
นักเรียนมีพัฒนาการในความเข้าใจการเรียนมากขึ้นมีความสุขในการเรียน

Comment

Comment

นายสมไชย กระต่ายทอง0 2024-04-05 15:22:43
message user image
????????ผลิตมาให้ติดตามเพิ่มนะครับครู
ตอบกลับ 0 Reply   0  Like 
นายสมไชย กระต่ายทอง 2024-04-05 14:07:15
message user image
ความสุขในการเรียนนักเรียนมีความสุข ครูมีความสุขครับ
ตอบกลับ 1 Reply   0  Like 
2024-04-05 14:56:16 message user image
นายสมไชย กระต่ายทอง
????

นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

Robotic Coding

Robotics/Coding เป็นยุคสมัยที่จัดการเรียนรู้โดยนำหุ่นยนต์มาเป็นสื่อหนึ่งในการสร้างภาพให้เห็นการทำงานเป็นขั้นตอนและวิธีการคิดแก้ปัญหาที่เป็นระบบ ซึ่งเป็นผลจากการคิดเชิงคำนวณ

Game-Based Learning (GBL)

Game-Based Learning (GBL) เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ Active Learning โดยใช้เกมเป็นสื่อการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้โดยสอดแทรกเนื้อหาบทเรียนลงไปในเกม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมที่ออกแบบไว้ ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะ และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆกันจากการเล่นเกมและเป็นการจูงใจให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง

Mobile Learning

Mobile Learning หรือ m-Learning เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีไร้สายและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยอุปกรณ์ประเภทเคลื่อนที่ (Mobile Device) เช่น Smart Phone, Notebook Computer, Tablet PC เป็นต้น